snails-g3a510f736_1280

Školní družina

ŠD je školské zařízení pro výchovu, odpočinek a relaxaci dětí mimo vyučování. Je rozdělena na dvě oddělení.

Nabízíme dětem zájmové, vzdělávací, relaxační a spontánní činnosti. Děti mají rovněž možnost hrát kolektivní i individuální hry, jejichž prostřednictvím posilují a rozvíjí kompetence (souhrn znalostí, schopností, postojů a praktických dovedností) získané ve škole.

Hlavní cíle

 • Vedeme děti k vzájemné spolupráci a toleranci.
 • Rozvíjíme komunikační schopnosti.
 • Posilujeme motivaci k účelnému využívání volného času.
 • Dbáme na bezpečnost dětí, učíme je chránit si své zdraví.

Ostatní informace

ŠD je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Její navštěvování není povinné a jedná se o placenou službu.

Práce školní družiny se řídí Vzdělávacím programem pro školní družiny.

Oddělení školní družiny

 • VYCHOVATELKY: Lenka Pospíchalová, Radka Žáková
 • PROVOZ: 6.15-7.30, 11.30-15.30
 • UMÍSTĚNÍ: budova na sídlišti
 • Pro žáky 1. až 3. třídy

Družina má svoji kmenovou třídu, která se nachází v prvním patře budovy školy. Místnost je vybavena moderním dětským nábytkem, hračkami a různými stolními hrami. K dispozici máme i LCD televizi s velkou obrazovkou. Ke sportovním, zájmovým a odpočinkovým činnostem využíváme také veškeré nabízené prostory školy, jako jsou tělocvična a chodba.

V rámci vytváření společného heterogenního kolektivu a příjemného klimatu při volnočasových aktivitách je hlavní naší prioritou naslouchat jeden druhému, pomáhat si a být k sobě přátelští. Již tradicí se staly některé tematicky zaměřené pozdní odpolední akce jako jsou šípkové, vitaminové a bramborové odpoledne. Velkou výhodou je vybudované dětské hřiště v blízkosti školy, které využíváme k různým pohybovým, sportovním a relaxačním aktivitám. Při delších společných vycházkách chodíme do nedalekého lesoparku Templ, který nechal v 18. století  vybudovat hrabě Mitrovský. Při různých společných akcích a projektech velmi  úzce spolupracujeme s třídními učitelkami na prvním stupni.

 • VYCHOVATELKA: Radka Žáková
 • PROVOZ: 12.15-14.00
 • UMÍSTĚNÍ: zámek
 • Pro žáky 4. až 6. třídy

Využíváme 2 místnosti, které se nachází v přízemí zámku. V menší místnosti je dětem k dispozici dlouhý stůl, který slouží k pracovním, výtvarným činnostem, ale i stolním hrám. V družině máme také spoustu materiálů určených k výtvarným či pracovním činnostem. Ve školní družině máme mnoho vědomostních, ale i zajímavých her, stavebnic. Ve větší místnosti je umístěn pingpongový stůl, kde s dětmi pořádáme turnaje.

Rozvíjíme smysl dětí pro tvořivost, kreativitu a experimentování. Proto mezi naše zajímavé aktivity ŠD patří příprava a prezentace na vánočních i velikonočních jarmarcích. Mimo jiné v družině také pořádáme mimořádné akce, jako jsou např. čarodějnice, halloween, Velikonoce a Vánoce. Samozřejmě s dětmi trávíme co nejvíce času venku, chodíme na vycházky do nedalekého lesa Templ, ale také využíváme zámecký park a hřiště.

Snažíme se u dětí vytvářet hranice správného chování a dáváme jim prostor pro jejich názor. Chceme získat děti ke spolupráci, čas strávený ve ŠD naplnit pohodou a radosti dětí.