Výchovné poradenství

 • VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Markéta Tomášková
 • KONZULTAČNÍ HODINY: středa 13.30-14.00
 • MOBIL: +420 775 561 735
 • E-MAIL: poradenstvi@zsdr.cz

Náplň práce výchovného poradce je stanovena v příloze č. 3 k vyhlášce MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce působí na naší škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence. Věnuje se zejména

 • problematice kariérového poradenství,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, přípravě návrhů na další péči o tyto žáky,
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • metodické a informační činnosti.

Kdy navštívit výchovného poradce?

 • Když potřebuješ poradit s výběrem školy.
 • Když se ti ve škole nedaří a ty nevíš proč.
 • Když tě trápí vztahy se spolužáky.
 • Když máš pocit, že se učitel neřídí zprávou a doporučeními z pedagogicko – psychologické poradny.
 • Když nevíš, na koho se obrátit s osobními problémy (máš strach, máš problémy doma).
 • Když si nevíš s něčím rady nebo si potřebuješ jen tak popovídat.
 • Když chcete požádat o vyšetření svého dítěte v PPP.
 • Když potřebujete prokonzultovat zprávu z PPP.
 • Když se vaše dítě potýká s dlouhodobějšími obtížemi (vztahy se spolužáky, zhoršení prospěchu…).

Ostatní informace

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Další podrobnosti o škole jako školním poradenském pracovišti naleznete v následujícím dokumentu.

Školní neúspěšnost je z hlediska pedagogicko-psychologického a socio-pedagogického chápána jako selhávání žáka v podmínkách edukačního prostředí nejen špatným prospěchem, ale také vytvářením negativních psychických postojů a emočních stavů ve vztahu k vlastnímu učení, ke vzdělávání, učitelům a obecně ke škole.

Další podrobnosti z naší strategie prevence školní neúspěšnosti naleznete v následujícím dokumentu.

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření vyplývajících z jeho individuálních potřeb na základě jeho zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek.

Další podrobnosti naleznete v následujícím dokumentu.

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Za mimořádně nadaného žáka pak žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Další podrobnosti naleznete v následujícím dokumentu.

Pojem specifické vývojové poruchy učení se používá pro označení poruch v oblasti čtení, matematických schopností, psaní a pravopisu. Svou povahou patří do poruch endogenních čili vnitřních. Postihují přibližně 5 – 7% jedinců populace. Tyto poruchy mají individuální charakter a jejich vzniku předchází dysfunkce centrálního nervového systému (z hlediska vývoje jde o neúplně vyvinutou funkci).

Další podrobnosti naleznete v následujícím dokumentu.

Kam po devítce? Jaký směr si vybrat? Pro jakou konkrétní školu či obor se rozhodnout? To jsou otázky, na které většina rodičů a deváťáků hledá odpověď.

Další podrobnosti naleznete v následujícím dokumentu.

Uchazeči o studium na středních školách naleznou informace na stránkách MŠMT: Přijímání na střední školy a na stránkách Cermatu. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem školství.

Další podrobnosti naleznete v následujícím dokumentu.