zakladni-info

Základní informace

základní škola

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Nacházíme se v mikroregionu Bystřicko, v obci dříve zvané Zámecká Rožínka.

 • Škola poskytuje základní vzdělání i žákům z okolních obcí.
 • Vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Škola je umístěna ve dvou budovách.
 • Všechny třídy máme vybaveny moderními interaktivními tabulemi.
 • Jsme průkopníky v efektivním využívání digitálních technologií ve výuce – jako první a jediní v okolí využíváme (žáci i učitelé) ke své práci iPady.

 • Sborovna (1.-3. třída): 775 561 734
 • Sborovna (4.-9. třída): 775 561 735
 • Zástupce ředitele: 608 515 272
 • Ředitel: 775 561 738

 • Obecná adresa: skola @ zsdr . cz
 • Zástupce ředitele: zastupce-zs @ zsdr . cz
 • Ředitel: reditel @ zsdr . cz

 • Adresa (1.-3. třída): Dolní Rožínka 136, 592 51 Dolní Rožínka
 • Adresa (4.-9. třída): Dolní Rožínka 1, 592 51 Dolní Rožínka

První budova

 • Nachází se uprostřed sídliště a je v ní umístěna mateřská škola a 1.-3. ročník základní školy.
 • Jsou zde umístěny 2 třídy mateřské školy, 3 kmenové třídy základní školy, školní družina, tělocvična a výdejna stravy.
 • Je bezbariérová (pomocí schodolezu).
 • Má dostatečné prostory pro výuku, které jsou světlé, čisté, estetické a pokryté Wi-fi sítí.
 • Na vzhledu vnitřních prostor se ve velké míře podílejí také žáci.
 • Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi s interaktivními dataprojektory, Apple TV, Chromecasty.
 • Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC).
 • Materiální vybavení je na dobré úrovni a je každoročně doplňováno.
 • K dispozici jsou pro žáky digitální technologie např. tablety, počítače, blueboti a další.

Před školou je malý sportovní areál obce, který využívají žáci k relaxaci během přestávek.

Druhá budova

 • Je umístěna v bývalém zámku uprostřed obce v tichém, příjemném prostředí, obklopena bývalým zámeckým parkem.
 • V budově jsou 4 kmenové učebny, 10 odborných učeben, knihovna a družina. Součástí školy je tělocvična.
 • Od roku 2018 probíhají každoroční práce na modernizaci. Byly vybudovány pokrokové odborné učebny – jazyková učebna, grafická a keramická dílna, fyzika-chemie, učebna ICT, učebny zeměpisu, matematiky a přírodopisu, polytechnická dílna, kuchyňka se stolovnou, tělocvična.
 • Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi s interaktivními dataprojektory, Apple TV, Chromecasty.
 • Prostory jsou pokryty kvalitní sítí Wi-fi.
 • K dispozici jsou pro žáky kromě počítačů i další moderní digitální technologie, např. iPady, 3D tiskárny, Ozoboti, Sphera, Microbiti a další.
 • Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni. Je každoročně obměňováno a doplňováno.

K venkovní výuce tělesné výchovy využívá škola hřiště TJ Baník Dolní Rožínka.

Snažíme se přinášet do výuky nové formy práce, zařazovat výukové i mimoškolní projekty (např. Evropský den jazyků, zeměpisné projekty, Tady jsme doma), které přispívají k utváření kolektivu, pracovních týmů a respektování druhých.

Využíváme digitální technologie

 • učitelé mají k dispozici moderní vybavení – tabule s interaktivními dataprojektory (propojenými s Apple TV a Chromecasty), iPady, Chromebooky,
 • žáci využívají iPady s množstvím výukových aplikací, k výuce mají k dispozici roboty a 3D tiskárny.

Nesedíme jen v lavicích

 • žáci 2.-3. třídy absolvují každý rok plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí,
 • žáci 4.-9. ročníku mohou absolvovat každoročně lyžařský a snowboardový výcvik, pro který mají pedagogové akreditaci MŠMT (Instruktor školního lyžování a snowboardingu).

Pro žáky pořádáme exkurze do muzeí, planetária, galerií, ekologického centra Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, vyrážíme na zahraniční zájezdy, na divadelní představení v Brně a organizujeme i výchovné programy, které probíhají v kulturním domě v Dolní Rožínce.

Další aktivity

 • připravujeme vánoční vystoupení s koledami,
 • na konci školního roku absolvujeme školní vlastivědné zájezdy v rozsahu 1-2 dní,
 • žáci 9. třídy připravují pro 1. stupeň soutěže v rámci oslav Dne dětí, vítají nové prvňáky při jejich slavnostním vstupu do školy…
 • na konci školního roku prvňáčci na oplátku vyprovází absolventy při jejich slavnostním ukončení školní docházky,
 • zapojujeme se do soutěží a olympiád,
 • při škole pracují kroužky, které umožňují především mladším žákům aktivně využívat i svůj volný čas.

Mezinárodní spolupráce

Naši spřátelenou školou je Základná škola Sačurov v Prešovském kraji. Obec Sačurov leží v severovýchodním výběžku Východoslovenské nížiny pod úpatím Slanských vrchů.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, školního informačního systému a také mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin.

Pro rodiče našich současných i budoucích žáků (i pro širokou veřejnost) jsou pořádány dvakrát ročně Dny otevřených dveří. Ty se na podzim konají dopoledne „za běžného provozu“ a každý se tak může stát součástí vyučování. Na jaře otvíráme školu v odpoledních hodinách, kdy provádíme zájemce různými zákoutími školy a spojujeme vše s povídáním si o směřování naší školy.

Při škole pracuje Školská rada.

Spolupráce s jinými subjekty

Úzce spolupracujeme s:

 • obcí Dolní Rožínka,
 • podnikem GEAM Dolní Rožínka,
 • Domem s pečovatelskou službou v Dolní Rožínce,
 • spolkem Groš, z. s., který každoročně připravuje  koncerty a vystoupení pro okolní vesnice a Domov pro seniory na Mitrově,
 • NÚLK ve Strážnici na dlouhodobém projektu 1. stupně nazvaném: Tady jsme doma–Regionální folklor do škol.

Škola získala dotace z operačního programu Výzkum, věda vzdělávání – Šablony a z Integrovaného regionálního programu, které slouží k vybavení školy digitálními technologiemi, vzdělávání pedagogů a zajištění vzdělávacích akcí pro žáky.