historie_2

Historie školy

První zmínka o škole na Dolní Rožínce datuje se roku 1841, kdy podle ústního sdělení ponocného Fr. Mrňouse byla škola v domě čís. 24 u Jos. Mrňouse. Byla to světnička s jedním oknem s vyhlídkou na dvůr.

V roce 1844 věnoval majitel panství na Dolní Rožínce pan Vilém hrabě Mittrowsky dům jemu náležející pod čís. 25 k účelům školním. Dům byl upraven a vyučování v něm zahájeno roku 1845. Prvními učiteli byli Pelíšek a pak Mrázek, který v roce 1846 se dostal do Rožné.

Když v Zámecké (Dolní) Rožínce byla škola zrušena, vyučovalo prý se v Hamříkově pastoušce a pak ve Zvoli. Prvním učitelem na této škole byl Václav Mezník pravděpodobně z Křižanova. Počínajíc rokem 1873 začalo se jednat o zřízení školy dvoutřídní, která byla dnem 1.října otevřena. Zatímním učitelem byl ustanoven Bohuslav Opitz z Brašic na Moravě.

Co se dále píše v kronice...

Zimy toho roku byly střídavě velmi tuhé a muselo se po každém prázdém dni záhy a dlouho topiti, aby se dotopilo. Tak muselo díti se i 2. ledna po dvou prázdných dnech a den na to 3. ledna asi o půl šesté vybouřeni jsme byli voláním Tesaře Koutníka, jenž zároveň vší silou na okna bouřil: „Pane řídící, hořijou a hodně!“ Zůstali jsme ohromeni a v domění, že snad požár v počátcích, běžela žena správce školy probudit nejbližší sousedy vzhůru, kdežto Koutník spěchal za týmž účelem dolů. Ale než se vrátil, hořela již škola vysokými plameny. Učitel Straka také klidně spal a musel být vyburcován. Prvním činem naším muselo býti zachránit děti, jež jsme zavedli do Bláhovy chalupy č. 27. Potom trousili se již lidé hájit hořící budovy. Záchrana majetku děla se kvapem a bez rozvahy. Tím pak stalo se, že mnohá věc poškozena zbytečně a knihy tím, že vyházeny, většinou porouchány. Hašení střechy nebyla věnována přílišná péče a stříkačka ani nefungovala.

12. srpna byla dostavěná budova (Pozn. Jde o budovu na křižovatce, ve které je dnes Obecní úřad) vysvěcena a hlučně za zvuku trub a bouchání hmoždířů obecenstvu otevřena. Školní dítky čekaly ve škole zatímní u Bartošů příchodu důst. pp. děkana z Rozsoch a faráře ze Zvole. Když dojeli, přivedl pan předseda A. Tejkal hudebníky a děti, nastoupivše za zvuku hudby, kráčely plny očekávání k nové škole. Vchod školy byl dekorován a vpravo umístěno řečniště, jež po posvěcení zaujal p. farář Petrůj, promluviti maje řeč slavnostní. Po kratičkém doslovu páně předsedově šli zástupové na prohlídku školy, děti pak vyzvány, aby šly do hostinské zahrady, kdež mělo se jim dostati občerstvení. Z budov mnohých prapory vlály. 14. srpna přistěhovány věci náležející správci školy do nové školy.

V tělocvičně postaveny: žebř, šplhadla a zakoupeny kruhy. Můstek ku skoku je nedostatečný. Cvičiště museli si hoši urovnati sami. Nebude-li dodán písek na cvičiště, bude asi nejvhodnější zaseti celou plochu trávníkem. Alespoň to nebude v bosé nohy píchati.

V neděli dne 1. června 1941 sehráno s dětmi divadlo na školní zahradě. Hrána byla výpravná pohádková hra „Hastrman“, která plně po všech stránkách uspokojila četné obecenstvo, které svou návštěvou pomohlo uhraditi velmi nákladnou dekoraci venku na zahradě. Z čistého zisku byly zakoupeny jednak pomůcky pro školu, jednak věci potřebné k doplnění divadelní garderoby a zařízení loutkového divadélka.

Vánoční prázdniny následkem tuhé zimy a nutností šetřiti otopem byly tento rok prodlouženy. Trvaly od 19.12.1941 do 9.2.1942. Od 9.2.1942 do 4.3.1942 byly uhelné prázdniny. Žáci každý týden v určitý den se sešli ve škole, kde jim byly dány úkoly a přehlédnuty úkoly z předešlého týdne. Od 4. března 1942 nastalo pravidelné vyučování.

Dle výnosu ministerstva školství byl nařízen sběr léčivých bylin. Žáci přes prázdniny a začátkem šk. roku v hodinách tělesné výchovy nasbírali celkem 40 kg sušených bylin. Byliny byly odeslány firmě Landin do Brna, která za ně zaplatila 103 K, za které budou zakoupeny školní pomůcky.

Začátek vánočních prázdnin byl stanoven na 21. prosince a konec na 9. ledna. Pro nedostatek topiva byly prodlouženy postupně až do 4. dubna. V době prodloužených vánočních prázdnin měly být vydávány v nevytopených místnostech školních dvakrát týdně domácí úkoly.

Od 30. ledna do konce měsíce dubna byla ubytována v celé budově školní německá vojenská posádka. Kabinet byl vyházen na chodbu, záchody, půdu a do sklepa. Mnohé pomůcky se značně poškodily nebo ztratily. Od půli května do konce června je umístěno ve škole skladiště zásobování RA. Děti ve škole se těžko soustředily. Skoro denně zaznívá slyšitelné bombardování. Začátkem září přeletělo přes vesnici v poledne asi 180 anglických a amerických letadel bombardovacích. Denně hlásilo rádio letecké nebezpečí. Všeobecná nervozita znemožňovala jakoukoliv práci, zvláště duševní.

Podle výnosu zemské školní rady v Brně vyučuje se v jedné třídě všech pět postupných ročníků. Od 1. ledna zavedeno stravování žactva. Všichni žáci (místní i přespolní) dostávají o přestávce kakao a rohlíky.

1959-1960

V tomto školním roce byla uspokojena touha mládeže po hudebním vzdělání. Dne 1. září byla otevřena hudební škola, do níž se přihlásilo celkem 17 žáků. Vyučuje se hře na klavír a harmoniku. Nebylo vyučováno hře na housle pro malý zájem o tuto hru. Škola byla do 31.12.1959 organizována v rámci Osvětové besedy a od 1. 1.1960 přešla pod správu hudební školy v Bystřici nad Pernštejnem.

1960-1961

Nynější školní rok je významným mezníkem pro školu v Dolní Rožínce. Od 1. září 1960 je nově zřízena Osmiletá střední škola v Dolní Rožínce. Dosídlením nového sídliště mladými manžely vzrostl počet dětí. Vedení závodu Jáchymovských dolů uvolnilo budovu zámku, v níž měl závod po dva roky ředitelství. Přes značné potíže se stavbou nové budovy ředitelství JD na sídlišti se vše zdárně povedlo.

V tomto školním roce byl poprvé proveden pětidenní pracovní týden ve školách. Žáci i učitelé získali sice více volna, ale protože počet hodin nebyl změněn, byli žáci v pěti dnech velmi zaměstnáni. V 8. a 9. třídách se vyučovalo každý den do 3 hodin odpoledne. Zbývalo velmi málo času na mimoškolní a zájmovou činnost.

Od 1.9.1994 byla zahájena výuka v nové budově na sídlišti.