money-g827a87bf5_1920

Projekty a granty

Pomocí získaných účelových příspěvků podporujeme rozvoj vzdělání našich žáků a učitelů.

Snažíme se vytvářet projekty, které podporují především tyto oblasti:

  • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích,
  • obnovu, modernizaci a zajištění vybavenosti učeben,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • společné vzdělávání žáků,
  • aktivity rozvíjející ICT,
  • rozvoj spolupráce.

Realizované projekty

Vybavení škol digitálními učebními pomůckami

Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Prevence digitální propasti

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Podpora dětí, žáků a pedagogů v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka II

reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019686).

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha.

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit (projektové dny ve škole i mimo školu),
  • aktivity rozvíjející ICT (využití IC technologií ve výuce).

Celková částka: 355 348 Kč.

Podpora dětí, žáků a pedagogů v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009374).

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Mobilní digitální učebna

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007141

Zahájení projektu: 1. 1. 2018

Předpokládaný termín ukončení projektu: 30. 9. 2018

Výše podpory: max. 761 198,90 Kč (včetně DPH)

Z vlastních zdrojů: max. 40 063,10 Kč (včetně DPH)

Celkové zdroje: max. 801 262 Kč (včetně DPH)

Cílem projektu je zajištění vybavenosti stávajících odborných učeben v Základní škole a Mateřské škole Dolní Rožínka. Účelem této aktivity je zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických oborů a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k nákupu ICT, které budou využívány ke zkvalitnění výuky odborných předmětů v stávajících odborných učebnách. Projekt umožní poskytnout ve výuce potřebné IC technologie žákům. Pedagog bude moci využít při vyučování odborných předmětů IC technologie, které zapůjčí pro práci žákům. Další zakoupené vybavení bude sloužit k jejich údržbě po použití žáky případně ke zobrazování výsledků práce žáků na zobrazovacích zařízeních v učebnách.

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Rekonstrukce tělocvičny

Akce s názvem „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Rožínka“ byla dotovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na obnovení sportovní infrastruktury.

Oprava spočívala ve výměně podlahy a obkladů stěn a stropu, ve výměně oken a interiérových dveří, ve výměně světel.

Celková částka opravy: 1 789 267,- Kč

Výše dotace z MMR byla: 1 249 098,- Kč

Zhotovitel: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most

Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Dolní Rožínka

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003872

Příjemce dotace: OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA

Cílem projektu je obnova, modernizace a zajištění vybavenosti stávajících a nově vytvořených odborných učeben a souvisejících prostor v Základní škole a Mateřské škole Dolní Rožínka. Zásadními změnami, ke kterým realizací projektu dojde, bude vytvoření nových a plnohodnotně vybavených odborných učeben pro výuku žáků základní školy. Účelem těchto aktivit je zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v klíčových kompetencích, konkrétně v oblasti přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích bude mít vliv na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce.

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Dolní Rožínka“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Celkové náklady projektu: 9.143.791,45 Kč

Výše příspěvku z EU: 6.325.687,17 Kč

Výše příspěvku ze státního rozpočtu: 372.099,24 Kč

Z rozpočtu obce: 2.446.005,04 Kč