Zápis do 1. třídy

Všichni budoucí prvňáčci a jejich rodiče jsou zváni k zápisu do 1. třídy.

Dle ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zapsat k nám dítě k povinné školní docházce může zákonný zástupce dítěte z kteréhokoliv spádového obvodu.

Zápis je povinný pro děti:

  • které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku (tzn. narozené v období od 1. 9. 2017 do 31.8. 2018),
  • po odkladu povinné školní docházky (pro ty, co byly u zápisu už vloni a na základě žádosti rodičů jim byl nástup k povinné školní docházce odložen).

Dobrovolně mohou k zápisu:

  • děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do školy.
  • děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti až v období leden-červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech musí být písemná žádost rodičů doložena nejen doporučením PPP, ale i doporučením odborného lékaře.

Rodičům, kteří se nemůžou ve vypsaný termín ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu (nemoc a jiné vážné důvody), doporučujeme sjednat si s ředitelem školy individuální termín zápisu.

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 správního řádu písemnou žádost (§ 18 správního řádu). Rodiče obdrží tiskopis žádosti u zápisu, popř. si ho mohou předem stáhnout z internetových stránek školy (viz níže pod položkou ZÁPIS).

Veškeré informace získáte na tel. 775 561 738, na e-mailu vedeni@zsdr.cz nebo osobně v ředitelně školy.

Jak probíhá zápis

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem u jednoduchých úkolů, kde se hravou formou sleduje komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu (je posuzována slovní zásoba a řeč dítěte), způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod.

Co si k zápisu přinést

Zákonní zástupci (rodiče):

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce) pro doložení trvalého bydliště,
  • žádost o přijetí k povinné školní docházce (viz tlačítko pod textem),

  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem),
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let),
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU).

Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento paragraf říká, že

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud chce tedy zákonný zástupce požádat o odložení povinné školní docházky, musí kromě vyplněné žádosti (viz tlačítko pod textem) donést k zápisu i doporučení od příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Proto je vhodné v tomto případě objednat Vaše dítě co nejdříve k posouzení školní zralosti do PPP.

Bez těchto dokumentů nelze začátek povinné školní docházky odložit.

Maximální počet zapsaných dětí bude 30.

Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu, splňující zákonný věk a jejichž sourozenci již naši školu navštěvují (v tomto pořadí).

O přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení do 30 dnů od termínu zápisu. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, je rozhodnutí o přijetí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde tedy budou uvedeny pod registračními čísly, které jim přidělí škola a které je uvedeno vždy na Rozhodnutí o (ne)přijetí k povinné školní docházce nebo Rozhodnutí o odkladu.

Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonný zástupce ihned při zápisu nebo si ho může vyzvednout později v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně na adresu zákonného zástupce.

Tags

Join event

2024-4-10 14:00 2024-4-10 16:00 Europe/Prague Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Budova 1. stupně ZŠ
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×