Výsledky zápisu do 1. třídy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl dne 5. 4. 2023 podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v současném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v současném znění, takto:

Uchazeči s registračními čísly:

04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13

O přijetí dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnut, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Rozhodnutí o přijetí je v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno i na veřejně přístupném místě (budova, kde se konal zápis). Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí a ani je škola nebude zákonným zástupcům jinak doručovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina.

Uchazeči s registračními čísly:

07, 14

Žádosti o odkladu povinné školní docházky bylo vyhověno na základě žádosti podané prostřednictvím zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina.

Uchazeči s registračními čísly:

– (žádní žáci)

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina.

Tags

Join event

2023-4-5 14:00 2023-4-5 16:00 Europe/Prague Výsledky zápisu do 1. třídy Zápis do 1. třídy Budova 1. stupně ZŠ
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×